Rozmiar tekstu: A A A

Organizujemy ceremonie pogrzebowe
na cmentarzach komunalnych i parafialnych
Miasta Poznania i okolic.

Zmarł Twój najbliższy, znajomy ...
Nie wiesz co zrobić? Jesteśmy po to, by Ci pomóc.


Jesteś tutaj: Strona główna / Opłata za groby / Prolongata

Prolongata

Prolongata


Liczne Państwa pytania oraz wątpliwości dotyczą prawa do grobu oraz opłat prolongacyjnych. Zamieszczamy poniżej potrzebne informacje.


Czym jest prolongata?

Prawo do pochowania

Uprawnieni do grobu

Prawa osób uprawnionych do grobu

Jak opłacić prolongatę

Czym jest prolongata?dodano dn. 2011-07-11

Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. 2000 Nr 23 poz. 295 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione - opłata prolongacyjna ma jedynie skutek zastrzeżenia nienaruszalności grobu. Opłatę może wnieść każda osoba, nawet ta, która nie posiada żadnych praw do grobu.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2002 r. uprawnienie osoby bliskiej zmarłego do decydowania o przeznaczeniu wolnego miejsca w grobie rodzinnym ziemnym nie wygasa wskutek zaniedbania przez nią zgłoszenia zastrzeżenia i uiszczenia opłat, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. tekst: Dz. U. Nr 47 z 1972 r. poz. 298 ze zm.) - także wówczas, gdy inna osoba uzyskała zgodę zarządcy cmentarza na pochowanie w wolnym miejscu innego zmarłego - wniesienie opłaty prolongacyjnej przez osobę trzecią nie powoduje utraty praw do grobu  krewnych przez wcześniej uprawnionych. Warto zaznaczyć, że wnoszący opłatę prolongacyjną nie uzyskuje dodatkowych uprawnień do grobu. W tej sytuacji zachowane są nadal wszelkie uprawnienia, jakie wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Ciągłość opłaty oblicza się następująco:


•    w przypadku grobów, w których pochówek miał miejsce przed rokiem 1997, ciągłość opłaty oblicza się od pierwszego pochowania we wskazanym grobie;
•    w sytuacji, gdy choć jeden zmarły we wskazanym grobie został pochowany po roku 1997, ciągłość opłaty oblicza się od daty ostatniego pochowania w danym grobie.


Opłaty prolongacyjne za miejsca ziemne przyjmowane są na pełen okres 20 lat lub wielokrotność tego okresu. Cennik nie przewiduje możliwości płatności w ratach lub na okres krótszy, niż wspomniany wyżej.

do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2012-09-14 10:25:57,
Prawo do pochowaniadodano dn. 2011-07-11

Kwestie określenia uprawnień do pochowania osoby zmarłej w istniejącym już grobie reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jako że regulacje w niej zawarte mają charakter ogólnikowy i niepełny, należy sięgnąć do orzecznictwa sądów powszechnych. O ile art. 10 ustawy reguluje kwestię prawa do pochowania, ustalając krąg osób uprawnionych, o tyle, jedynie poprzez analogię, przepis ten stosuje się w przypadku ustalenia osób współuprawnionych do decydowania o grobie. Osoby wymienione w art. 10, a więc: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, są osobami, którym łącznie i niepodzielnie przysługuje prawo do podejmowania najważniejszych decyzji, dotyczących m.in. pochówku jakichkolwiek osób w grobie już istniejącym.

Warto zaznaczyć, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie daje prawa zarządcy cmentarza do odmowy pochowania zmarłego ze względu na sprzeciw pozostałych członków rodziny. W doktrynie uznaje się za niedozwolone nadmierne ingerowanie zarządcy cmentarza w treść prawa do grobu, min. poprzez wyznaczanie „pierwszeństwa” do podejmowania decyzji, dotyczącej danego grobu (wyrok SN I CRN 53/96).

Jeśli występują jakiekolwiek rozbieżności w rozumieniu prawa do danego grobu, jedyne, wyłączne i ostateczne rozstrzygnięcie w ustaleniu treści prawa do konkretnego grobu, może nastąpić na drodze powództwa cywilnego.

Na terenie cmentarzy komunalnych, których zarządcą jest Universum Spółdzielnia Pracy, stosuje się zasadę, iż zlecający przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej zobowiązani są do złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o braku sprzeciwu wszystkich uprawnionych do danego grobu,
wobec pochowania konkretnego zmarłego.

do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-07-11 12:28:48,
Uprawnieni do grobudodano dn. 2011-07-11

art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o uprawnionych do grobu stanowi:  pozostały małżonek(ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (ciotka, stryj, kuzyni), powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (najbliżsi krewni współmałżonka), są osobami, którym łącznie i niepodzielnie przysługuje prawo do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących m.in. pochówku jakichkolwiek osób w grobie już istniejącym.

do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-07-11 12:28:46,
Prawa osób uprawnionych do grobudodano dn. 2011-07-11

Na prawo do grobu składają się, przede wszystkim, prawa o charakterze osobistym, a więc m.in. prawo do wskazania osoby, która ma być pochowana w grobie już istniejącym, wyrażenie zgody na pochowanie takiej osoby, prawo do żądania ekshumacji. Istnieje również prawo majątkowe tj. prawo do nagrobka.

do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-08-19 14:54:58,
Jak opłacić prolongatędodano dn. 2011-07-11

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura obsługi, którzy służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-08-09 16:41:36,

  • Adresy placówek Universum
  • Ul. Woźna 15a, 61-777 Poznań, Tel. (+48) 61 853-19-43, fax (+48) 61 852-93-20
  • Ul. Grunwaldzka 305, 60-179 Poznań, Tel. (+48) 61 867-65-71, fax (+48) 61 867-60-01
  • Ul. Gnieźnieńska 36, 61-021 Poznań, Tel. (+48) 61 872-40-14, fax (+48) 61 872-40-14
  • Nr konta bankowego: 51 1090 1359 0000 0000 3501 8293      SWIFT: WBKPPLPPXXX